COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK) College van Kerkrentmeesters bestaat uit drie (ouderling)kerkrentmeesters waarvan er twee zitting hebben in de kerkenraad.

Taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters: Het college van kerkrentmeesters heeft als kerntaak de kerkenraad te voorzien van voldoende financiële middelen om het beleidsplan tot uitvoering te kunnen brengen. Deze financiële middelen komen voornamelijk uit de vrijwillige bijdrage van de gemeenteleden via de actie Kerkbalans. Daarnaast is het CvK verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en het bijhouden van de registers van de gemeenteleden (LRP) en het beheer van de financiële middelen. Onder de verantwoordelijkheid van het College valt  ook het bijhouden van de ledenregisters, doop-, belijdenis en trouwboeken, het beheer van het archief en de verzorging van het personeelsbeleid.

Samenstelling CvK van de Oecumenische Gemeente Meppel:
Bob Bolt, voorzitter Roelie Schuuring, penningmeester Jan Albert Kreuze, secretaris

De bijdrage in het kader van de actie kerkbalans kan overgemaakt worden op rek.nr.  NL82TRIO0320336018 ten name van : NOG Meppel Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel,  onder vermelding van uw naam en adres.

Voor contact kunt u gebruik maken van het mailadres van het college van kerkrentmeesters (kerkrentmeesterNOG@gmail.com) natuurlijk kan dit ook via de scriba van de de oecumenische gemeente Meppel.