Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Oecumenische Gemeente Meppel gevestigd aan het Zuideinde 18 a te Meppel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83554890.  

Als Oecumenische Gemeente Meppel  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oecumenisch Gemeente Meppel  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoons-gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Het uitvoeren van de lidmaatschaps/vriend-overeenkomst en administratieve doeleinden

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Huwelijksdatum

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

Betaal-

gegevens

Lidmaatschap/vriendovereenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar op basis van de wettelijke eisen.

Het informeren d.m.v Nieuwsbrief e.d.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  E-mail adres

Uitvoering van de lidmaatschaps/vriendovereenkomst

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

    

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Verstrekking aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Oecumenische Gemeente  Meppel  met u heeft. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving;

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen via o.a. een verwerkersovereenkomst.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Beveiliging persoonsgegevens

De Oecumenische Gemeente Meppel  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Wij houden de software zoals browsers, virusscanners van de gebruikte computers up-to-date via automatische updates.
  • Wij maken gebruik via https van een veilige website.
  • Wij hebben een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten.

 

Datalek
In geval van een datalek dient de betreffende persoon die het lek veroorzaakt heeft, dit direct aan het bestuur te melden. Het bestuur beoordeelt de ernst van het lek en neemt zo mogelijk direct actie om het lek te herstellen. De secretaris meldt het datalek als dat nodig is bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Oecumenische Gemeente Meppel  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Oecumenische Gemeente Meppel ) tussen zit.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tenzij de Oecumenische Gemeente Meppel  op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Oecumenische Gemeente Meppel  wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per e-mail aan: nogmeppel@gmail.com