Gemeenteschets

Per 1 januari 2022 is de Oecumenische Gemeente Meppel tot stand gekomen als Protestantse gemeente van bijzondere aard binnen de Protestantse Kerk Nederland.
Wij houden onze vieringen in het gebouw van de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeente.
(DoRe-kerk)

Oecumene betekent voor ons respectvol omgaan met verscheidenheid en ruimte gunnen aan een diversiteit aan geloofsbeleving en geloofsovertuiging.
Ons doel is een eenheid in verscheidenheid waarbij er uit de rijkdom van verschillende geloofstradities geput wordt zonder te streven naar uniformiteit.

Ons karakter kenmerkt zich door en uit zich in:

- het vragend en tastend op zoek zijn naar de ontmoeting van het heilige en de ontmoeting met elkaar.
- het open staan voor ieder die op ons pad komt, van dichtbij en veraf.
  een gunnende en ruimzinnige grondhouding.
- het vanaf de basis met breed draagvlak van leden en vrienden invulling geven aan het gemeente zijn door               
  werkgroepen en gezamenlijke initiatieven.
- de mogelijkheid van deelname zonder binding aan een landelijk kerkgenootschap.
- het gezamenlijk voorbereiden van de vieringen met voorgaande gemeenteleden, musici en voorgangers.
- de keuze voor het volgen van het oecumenisch leesrooster en met ruimte voor afwijkende series lezingen of 
  thema’s.
- de keuze voor liederen uit verschillende bundels:
   o Het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk.
   o Zangen van Zoeken en Zien.
   o Andere bundels die aansluiten bij ons karakter.
- ruimte voor stilte en meditatie.
- mogelijkheden van ziekenzalving, kinderzegen en zegening van diverse relatievormen.

Wij zijn een gemeente van 315 leden en vrienden van wie ruim 100 vrijwilligers actief zijn.
Wij willen de samenwerking met de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeente intensiveren en staan open voor het groeien naar één ruimzinnige gemeente.

Tien uitgangspunten:

De Oecumenische Gemeente Meppel is een geloofsgemeenschap

1.   waar Gods aanwezigheid kan worden beleefd en ervaren in omzien
      naar de wereld dichtbij en veraf.
2.   waar mensen aandacht hebben voor vrede, gerechtigheid, heelheid
      en duurzaamheid van de schepping.
3.   waar ruimte is voor een verscheidenheid aan mensen, meningen en
      ervaringen.
4.   waar mensen ervaren dat er naar hen en naar de wereld wordt
      omgezien.
5.   waar een ieder wordt gewaardeerd om haar of zijn talenten en
      vaardigheden.
6.   waar aandacht is voor saamhorigheid en voor het vinden van
      draagvlak bij het besluiten nemen op basis van consent.
7.   die naast het houden van vieringen met een oecumenisch
      ordinarium, openstaat voor andere vormen van vieringen en
      inspirerende activiteiten, zonder de eeuwenoude kerkelijke tradities
      uit het oog te verliezen.
8.   die door hoop, verwachting en inspiratie in beweging wordt
      gebracht.
9.   die herkenbaar is in zijn omgeving.
10. die een goede relatie onderhoudt met naburige
      geloofsgemeenschappen.

Onze vieringen zijn hier digitaal te volgen.